google-site-verification=dr6vXmcTrXOYiwwmPXlUe6sGJIpgaufllIOs4qm9r1U

Informujemy, że czasowe zakłócenia w dostępie do e-dziennika Librus są niezależne od szkoły.

Za utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Państwo i drodzy Uczniowie,

uprzejmie informujemy, o trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 9 w Orzeszu-Zgoniu w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania:

-ograniczenie funkcjonowania wymienionych w rozporządzeniu z dnia 11 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 410) publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty zostaje przedłużone do 10 kwietnia 2020 r.,
- od 25 marca br. do 10 kwietnia br. zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 493) zadania szkoły są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, co oznacza, że:

a) zostaje zniesione zawieszenie prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

b) szkoła realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego,

c) szkoła monitoruje postępy uczniów,

d) szkoła prowadzi kształcenie na odległość za pomocą następujących platform i stron internetowych m. in.: e-dziennik Librus, e-podręczniki.pl, CKE, OKE, TVP i innych, wdraża korzystanie z platformy G Suite, Microsoft Office 365,

e) w głównej mierze, po konsultacjach z nauczycielami i rodzicami uczniów, szkoła realizuje zdalne nauczanie w dotychczasowej, wypracowanej formie m. in. za pośrednictwem
e-dziennika Librus wykorzystując moduł wiadomości i moduł zadania domowe, e-mail, kontakt telefoniczny, platformę e-podręczniki itp., szkoła jest na etapie wdrażania możliwości korzystania z platformy G Suite oraz Microsoft Office 365, z rodzicami oddziału przedszkolnego szkoła kontaktuje się korzystając z utworzonych grup zamkniętych na platformie google oraz na portalu społecznościowym facebook,

f) rodzice są informowani o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko oddziału przedszkolnego lub ucznia szkoły podstawowej w domu,

g) uczniowie i ich rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielami w uzgodnionej formie tj. za pośrednictwem e-dziennika Librus, korespondencji e-mail, kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku zgodnie z planem pracy szkoły.

Kształcenie na odległość uwzględnienia zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną - oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględnia aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu (przeprowadzono w tym celu konsultacje z rodzicami), wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

Od dnia 12.03.2020 r. ogranicza się możliwość korzystania przez uczniów z terenów zewnętrznych szkół i przedszkoli w tym z boisk, placów zabaw itp. Obiekty powinny zostać zamknięte od 14.03.2020 r. do odwołania.

Przeczytaj nim przyjdziesz do Urzędu! 

W trosce o zdrowie mieszkańców ograniczona zostaje dostępność Urzędu Miejskiego w Orzeszu

Szanowni Państwo,

w związku z działaniami podejmowanymi na terenie kraju celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 Burmistrz Miasta Orzesze zawiadamia o tymczasowym ograniczeniu dostępności Urzędu Miejskiego dla klientów.

Zgodnie z przyjętymi wytycznymi apelujemy, aby kontakty
z pracownikami Urzędu odbywały się tylko i wyłącznie poprzez korespondencję tradycyjną, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

W wyjątkowych, ściśle określonych i ograniczonych do niezbędnego minimum sytuacjach kontakt osobisty z pracownikami Urzędu będzie możliwy po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty/spotkania pod wskazanymi poniżej numerami telefonów.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją prosimy również
o bieżące śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu.

Spis telefonów:

Nazwa komórki Nr telefonu
Sekretariat 323248800
Sekretarz Miasta 323248817
Skarbnik Miasta 323248803
Wydział Inwestycji i Remontów

323248816

Wydział Rozwoju i Zamówień Publicznych 323248819
Wydział Komunalny 323248810, 323248813
Wydział Edukacji 323248851
Wydział Finansowy
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Odpadów Komunalnych

323248814, 323248815, 323248821

323248829 (gospodarka odpadami)

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych 323248818
Referat Spraw Obywatelskich (meldunki, dowody osobiste) 323248806, 323248807
Referat Finansowy ds. Wymiarów, Opłat i Podatków Lokalnych 323248808, 323248809
Referat Finansowy ds. Budżetowych 323248837, 323248805, 323248827
Referat ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego 323248822, 323248830
Referat Świadczeń Rodzinnych 323248812
Referat Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji  323248823
Kadry 323248828
Biuro Rady Miejskiej 323248825
Biuro Realizacji Projektów 323248831
Inspektor Ochrony Danych 323248806
Urząd Stanu Cywilnego 323248811
Archiwum 323248825
FAX 323248826
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 322213412
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 322215520
Miejski Ośrodek Kultury 322215329
Miejska Bibliotek Publiczna 322215526

Podkategorie

Szukaj

 bip  button mkssokolorzesze 71491 kuratorium  logo razem  unicef