google-site-verification=dr6vXmcTrXOYiwwmPXlUe6sGJIpgaufllIOs4qm9r1U

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Broniewskiego w Orzeszu – Zgoniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji UE 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Broniewskiego w Orzeszu – Zgoniu: www.sp9.orzesze.pl

Dane teleadresowe jednostki: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Broniewskiego w Orzeszu – Zgoniu ul. Kobiórska 1, 43-180 Orzesze – Zgoń, kontakt telefoniczny: telefon stacjonarny: 32 22 15 725, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Data publikacji strony internetowej: 2016r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono w oparciu o samoocenę przeprowadzoną przez jednostkę.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodów niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 - zdjęcia z wydarzeń i grafiki nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

 - zamieszczone informacje w postaci załączników są dodane w postaci skanów z uwagi na charakter informacji niezbędny do opublikowania,

 - dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących.

Wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny, formatowane w sposób przejrzysty dla odbiorcy stosując wyróżniki tekstu, punktory itp.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

 - [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

 - [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

 Opera:

 [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok

 [-] aby pomniejszyć widok

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor szkoły mgr Barbara Grabowska, email: sp9.orzesze.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 32 22 15 725. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie przedmiotu żądania oraz sposób kontaktu. Szkoła powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż 7 dni od otrzymania żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest technicznie możliwe, szkoła informuje o tym niezwłocznie żądającego, przy czym termin realizacji żądania nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, szkoła może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę
w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej procedury może złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna.
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Broniewskiego w Orzeszu – Zgoniu usytuowana jest przy ulicy Kobiórskiej 1 z wejściem głównym od strony zachodniej, ogólnodostępne dla użytkowników: dzieci, rodziców, personelu, interesantów. Drugie wejście gospodarcze umiejscowione jest od strony południowo-północnej dla kontrahentów i personelu. Trzecie wejście usytuowane jest przy sali gimnastycznej, ogólnodostępne dla użytkowników: uczniów, rodziców oraz personel. Czwarte wejście – oddziały przedszkolne umiejscowione jest od strony północnej, ogólnodostępne dla użytkowników: dzieci, rodziców oraz personel. Budynek jest dwukondygnacyjny. Do wejścia głównego prowadzi chodnik. Podjazd dla osób niepełnosprawnych usytuowany jest przy wejściu do oddziałów przedszkolnych. Wejście główne jest otwarte. Drzwi wejściowe do oddziałów przedszkolnych są zamknięte. Konieczne jest użycie dzwonka. Nad wejściem nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Podjazd jest zabezpieczony poręczami. Sekretariat jest umiejscowiony tuż za wejściem głównym po lewej stronie.
Opis dostępności korytarzy i schodów w budynku szkoły korytarze prowadzące do sal lekcyjnych, sekretariatu i gabinetu dyrektora oraz szatni dzieci jest ogólnodostępny. Pomieszczenie prowadzące do kuchni, zmywalni, magazynów i pozostałych pomieszczeń gospodarczych nie są ogólnodostępne. Wstęp do nich mają uprawnieni pracownicy szkoły i kontrahenci. Na parterze budynku osoby niepełnosprawne ruchowo mogą poruszać się na wózku. W szkole znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta znajduje się na parterze przy sali gimnastycznej.


Opis dostosowań np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Parking znajduje się wzdłuż ulicy Kobiórskiej i Akacjowej, oznaczone są miejsca dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku szkoły z parkingu przy ul. Kobiórskiej prowadzi przez bramę. Osoba niepełnosprawna może skorzystać z wjazdu bramą główną i skierować się do wejścia przystosowanego do osób niepełnosprawnych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Szkoła nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Szukaj