google-site-verification=dr6vXmcTrXOYiwwmPXlUe6sGJIpgaufllIOs4qm9r1U

Dodatkowo na rok szkolny 2020/2021 został wprowadzony ogólny regulamin pracy Szkoły, który może ulec modyfikacji w miarę potrzeb wynikających z sytuacji epidemiologicznej.

 

Regulamin pracy Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Broniewskiego w Orzeszu-Zgoniu

obowiązuje od 1 września 2020.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo)

 1. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie zdrowi bez objawów infekcji oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź w izolacji ze względu na kontakt z przypadkiem potwierdzonym zarażeniem koronawirusem.

 2. W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów sugerujących chorobę, izoluje się go z zachowaniem minimum 2 metrów dystansu od innych osób. Niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów prawnych. Rodzice/opiekunowie powinni poinformować szkołę o wynikach konsultacji lekarskiej.

 3. Uczeń odizolowany przebywa w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu (izolatce) wyposażonym w termometr bezdotykowy i oczekuje w nim do momentu pojawienia się w szkole rodziców/opiekunów prawnych.

 4. Rodzic jest zobowiązany do zapewnienia szybkiej ścieżki kontaktu ze szkołą (włączony telefon) i jak najszybszego odebrania dziecka z objawami choroby.

 5. Rodzice i opiekunowie prawni mogą przyprowadzać i odbierać swoje dzieci ze szkoły w przypadku, gdy nie posiadają objawów infekcji górnych dróg oddechowych. Rodzice i opiekunowie prawni nie przebywają na terenie szkoły, a jedynie czekają na swoje dzieci w wyznaczonym miejscu.

 6. Rodzice i opiekunowie, którzy przyprowadzają i odbierają swoje dzieci przebywają w wyznaczonej strefie szkoły (wejście główne szkoły – tylko do miejsca oznaczonego taśmą) oraz przestrzegają zasad sanitarnych:

 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

 • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

 • dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,

 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 1. Zarówno w drodze do szkoły i ze szkoły uczniowie i rodzice przestrzegają zasad higieny obowiązujących w przestrzeni publicznej.

 2. Każda osoba przebywająca na terenie szkoły zobowiązana jest myć i dezynfekować ręce zgodnie z instruktażem umieszczonym na tablicy informacyjnej.

 3. Uczniowie powinni umyć ręce niezwłocznie po przyjściu do szkoły. W pomieszczeniach znajdują się pojemniki z płynem do dezynfekcji.

 4. Ze względu na ryzyko zakażenia rekomendowany jest ograniczony kontakt nauczycieli i pracowników administracji i obsługi z rodzicami i opiekunami prawnymi.

Zaleca się zdalne formy komunikacji, m.in. mailing, telefon itp.

 • Nauczyciele – dziennik elektroniczny Librus lub drogą telefoniczną

 • Administracja (sekretariat) - drogą telefoniczną lub mailową. Kontakt osobisty jest możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 1. Dopuszcza się organizowanie zebrań z rodzicami oraz spotkań w sprawach wychowawczych i dydaktycznych uczniów za pomocą zdalnych form komunikacji.

 2. Organizacja pracy szkoły uwzględnia zachowanie dystansu między uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły. Nauczyciele dyżurujący dbają o bezpieczeństwo sanitarne uczniów na przerwach.

 3. W miarę możliwości zajęcia lekcyjne dla danej klasy są prowadzone w jednej sali.

 4. Jeśli tylko warunki atmosferyczne pozwolą, uczniowie spędzają przerwy na świeżym powietrzu.

 5. Wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników obowiązują zasady higieny, m.in. częste mycie i dezynfekowanie rąk, profilaktyka podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 6. Sale lekcyjne oraz pomoce dydaktyczne i sportowe używane przez uczniów podczas zajęć są regularnie dezynfekowane. Nie zaleca się używania pomocy i sprzętów, które trudno jest zdezynfekować.

17. Uczniowie używają tylko swoich przyborów do pisania i malowania, podręczników oraz innych rzeczy, nie pożyczają niczego od innych uczniów, nie przynoszą do szkoły rzeczy zbędnych (maskotki, zabawki, itp.)

18. Sale lekcyjne, sala gimnastyczna oraz inne pomieszczenia szkolne dezynfekowane są w miarę możliwości po każdej klasie, minimum raz dziennie. Sale lekcyjne należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę, podczas przerw oraz w miarę potrzeb podczas trwania zajęć lekcyjnych.

19. Zajęcia lekcyjne, w tym szczególnie zajęcia sportowe są organizowane na boisku szkolnym z ograniczeniem ćwiczeń i gier wymagających bezpośredniego kontaktu uczniów ze sobą.

20. Organizacja pracy szkoły, która ogranicza bezpośredni kontakt uczniów ze sobą dotyczy przede wszystkim przerw międzylekcyjnych, schodzenia uczniów do szatni, spożywania posiłków w stołówce szkolnej, pobytu uczniów w sekretariacie szkoły, przebieralni przed lekcją w-f. Dotyczy to w szczególności zorganizowania pracy z uwzględnieniem zróżnicowania godzinowego, dodatkowe środki ochrony w postaci płynów do dezynfekcji oraz dodatkowych dyżurów nauczycieli.

21. Świetlica szkolna zorganizowana jest w miarę możliwości na świeżym powietrzu. Nauczyciele zobowiązani są do organizacji zajęć świetlicowych ograniczających bezpośredni kontakt uczniów ze sobą. Do regulaminu zajęć świetlicowych wprowadza się zapisy dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego uczniów. Pod nadzorem opiekuna wydawane są środki do dezynfekcji rąk w świetlicy szkolnej. Salę przeznaczoną na organizację zajęć świetlicowych wietrzy się przynajmniej raz na godzinę.

22. Biblioteka szkolna ustala harmonogram swojej pracy z uwzględnieniem ograniczonego kontaktu uczniów ze sobą oraz kwarantanny dla książek i materiałów edukacyjnych powracających od uczniów w postaci zwrotów do biblioteki szkolnej.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń w szkole.

1. Na terenie szkoły istnieje obowiązek mycia i dezynfekcji rąk. Osoby obce przebywające na terenie placówki w tym rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz przebywania w miejscach do tego wyznaczonych.

2. Sale lekcyjne, korytarze oraz pozostałe pomieszczenia w szkole są regularnie myte i dezynfekowane, ze szczególnym uwzględnieniem klamek, poręczy, blatów stolików, krzesełek, klawiatur, myszy komputerowych, włączników światła oraz innych sprzętów szczególnie użytkowanych i stwarzających niebezpieczeństwo sanitarne dla użytkowników.

3. Codzienne prace porządkowe i dezynfekujące pracowników obsługi szkoły są monitorowane.

4. Podczas dezynfekowania sprzętów i pomieszczeń środkami chemicznymi należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie ilości użytych środków oraz sposobu ich dawkowania oraz wietrzyć pomieszczenia, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków używanych do dezynfekcji.

Funkcjonowanie stołówki szkolnej na terenie szkoły.

1. Przy organizacji żywienia zbiorowego obowiązują dotychczasowe przepisy prawa oraz dodatkowo szczególne zasady bezpieczeństwa pracowników kuchni, nauczycieli i uczniów.

2. Odstęp przy pracy stanowiskowej na kuchni wynosi minimum 1,5 metra.

3. Obowiązują zasady wysokiej higieny sprzętów, blatów, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń, sztućców używanych na kuchni i stołówce szkolnej.

4. Obowiązuje częsta dezynfekcja blatów stolików oraz krzesełek.

5. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków oraz w miarę możliwości rozsadzanie uczniów z zachowaniem bezpiecznego odstępu między uczniami.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły.

1. Do pracy przychodzą wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych, bez temperatury oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

2. W miarę możliwości organizuje się pracę osobom z grupy ryzyka w tym po 60 roku życia minimalizującą ryzyko zakażenia.

3. Pracownicy szkoły w tym nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi są poinformowani, że, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Opracowano na podstawie komunikatu MEN.

Procedura bezpieczeństwa na czas epidemii

Procedura podejrzenia u pracownika

Procedura działania podczas zagrożenia koronawirusem lub innymi wiurusami

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka

 

 

 

 

 Jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

 

NIE poddaj się GRYPIE!

 

 

 

infolinia

recemyj rece

Zachęcam do śledzenia na bieżąco informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego oraz polecam Państwu oficjalną rządową stronę internetową, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne: www.gov.pl/koronawirus

 

Informacje o działaniach w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.

 • Będąc chorym, mając gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów, gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do szkoły. W takiej sytuacji należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie
  z wytycznymi zamieszczonymi w komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych
 • (https://gis.gov.pl/…/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dzi…/).

Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczką ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.

 • Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów,
  w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego. Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn, np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).
 • Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus, należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i- jeśli to możliwe- pozostać w domu do czasu powrotu
  do zdrowia.

Szukaj

 bip  button mkssokolorzesze 71491 kuratorium  logo razem  unicef